Projecte Galeno

 

Gestió de Xarxa Social Metgessa intel·ligent per a Asseguradores Mèdiques, Hospitals i Pacients
GALENO és una xarxa social metgessa intel·ligent. Com a xarxa social GALENO permet que tant el pacient com l’expert clínic tinguin una comunicació més fluïda i integrada, oferint informació de qualitat i contrastada per experts. GALENO pretén unir els conceptes de telemedicina i web social (cridada “Web 2.0”) per al desenvolupament d’un sistema de “Health 2.0” que pugui trencar la barrera entre metges i pacients. L’objectiu de GALENO és posar a la disposició dels pacients un servei mèdic de primera mà, és a dir, informació que provingui directament dels metges i no d’altres fonts, amb el que es pretén que aquesta informació tingui un major nivell de confiabilitat. A més, GALENO haurà de ser una plataforma de col·laboració que, seguint les directives d’una xarxa social, permeti la comunicació entre els metges amb la finalitat de permetre’ls l’intercanvi d’informació. Aquest intercanvi i compartició d’informació s’albira com la base per a la realització d’activitats de *interconsulta virtual entre els metges, amb el que s’espera l’obtenció de diagnòstics i tractaments més encertats. Un dels objectius principals del sistema és dotar-ho d’un mòdul intel·ligent basat en tecnologies semàntiques que permeti als metges recolzar les seves decisions a partir de l’ús d’un sistema de suport a la decisió mèdica

GALENO proveeix els següents serveis clarament diferenciats:

Per als pacients:

  • Accés a la informació mèdica pròpia (“perfil mèdic”)
  • Comunicació directa amb els metges assignats a un determinat pacient
  • Intercanvi d’informació entre “clusters” de pacients amb les mateixes afeccions.
  • Avaluació i sistema de rànquing de l’atenció mèdica rebuda.

Per als Metges:

  • Accés a l’historial mèdic dels seus pacients
  • Pertinença a un grup de metges segons la seva especialitat
  • Comunicació i intercanvi d’informació en diferents formats (text, imatges, etc) amb altres metges del seu grup i d’altres grups amb la finalitat de facilitar el procés de interconsulta.
  • Comunicació directa amb els seus pacients utilitzant els mitjans comuns a una xarxa social.

El projecte Galeno ha estat cofinançat pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, dins de l’Acció Estratègica de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Pla Nacional de Recerca Científica,Desenvolupament i Innovació Tecnològica en el Subprograma de Competitivitat R+D. Expedient: TSI-020605-2012-36